برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد
  • ۳
  • ۰

مسئولین

برای این قانونِ

حمل سلاح آزاد

باید فکری بردارند