برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد
  • ۶
  • ۰

عرش

روی

دشت

پ              ا

      ش          ی

                                د           ه    

شده...