برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد
  • ۱
  • ۰

یک سفره میخواهم

برای دلم

برای بازکردن