برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
جزر دریای چشم های
منتظران را بشکن
به سمت سواحل زندگی ما مد کن

+

میشود ببینمت پدر؟

  • ۰
  • ۰
به قوانین فیزیک کار ندارم
اما
با قانون عشق ثابت می کنم
اینجا
به اندازه ی پر کاهی سبک می شوم