برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۶
  • ۰

یک نماز دارم

دو مهر

فقط از حسادت پیشانی می ترسم!

  • ۲
  • ۰
تربتت سیاه شده
به جای آن
من پیشانی سفید...
  • ۲
  • ۰

مِهر تو در خاک رفت

مُهر شکل یافت

  • ۱
  • ۰
دلم به گل راه دارد
سرم به خاک!