برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
بدون سر

سامان گرفتی

حسین جان

  • ۰
  • ۰
دنیا خواست بگوید :

زمین خورده ی شماییم

اما

خب می دانی

دنیا بی وفاست مادر...

  • ۰
  • ۰
در سه سالگی

به پیامبری رسیدی

اما این بار

به جای غار حرا و خواندن

در خرابه

سر وحی شد به تو

اما تو نخوان

فقط ببین...

  • ۰
  • ۰
قبله هم

رو به قبله شد

وقتی

رو به قبله شدی

مادر

  • ۰
  • ۰
قبله

چه حالی داشت

وقتی

رو به قبله شدی

مادر؟